Category: สุขภาพกาย

สังเกต ตัวเอง ให้ดี อย่าให้ ตกอยู่ ใน ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ อันตราย ถึงขั้น เสียชีวิต

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เป็นภาวะ ที่เกิด ขึ้นมา ได้กับ ทุกคน เกิดได้ หลาย สาเหตุ มาก รวมไป ถึงมี ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ปกติ แล้วจะ มีระดับ ในส่วน ของ น้ำตาล ที่มี อยู่ใน เลือดที่ ถือว่า จำนวน ต่ำกว่า 70 มิลลิกรัม ต่อ เดซิลิตร ที่ถือ ว่าไม่ ปกติ แล้ว ทำให้ เกิดความ ใจสั่น ขึ้นมา ได้ ในกรณี ที่มี ความรุนแรง ส่งผล เสียถึง ขั้นเสีย ชีวิต ได้ เพราะ ฉะนั้น ต้องรู้ เท่าทัน ไม่ควร ปล่อยให้ ตนเอง…

Read More

ปวดกราม ปัญหาในช่องปาก เกิดขึ้นได้กับทุกคน

ปวดกราม เป็นภาวะ ที่เกิดขึ้น ได้กับ ทุกคน ที่ไม่ได้ มีเพียง แค่สาเหตุ เดียว เท่านั้น อาจเกิด จากปัญหา ต่างๆ ได้มากมาย ที่ล้วน แล้วมี ความเกี่ยวข้อง กับช่องปาก โพรงจมูก เป็นต้น ส่งผล ต่อการ ดำเนิน ชีวิต ไม่ว่า จะเป็น การกิน อ้าปาก การพูด และ อื่นๆ ที่แสดง ความเจ็บปวด ที่อาจ เกิดขึ้น ได้รุนแรง อาการ และ สาเหตุ ของ ภาวะ ปวดกราม อาการที่ เกิดขึ้นมา จะพบ ได้ว่า เกิดขึ้น ได้ทั้ง สองข้าง หรือ ข้างเดียว จะรู้ สึกตัว มากขึ้น เวลา…

Read More